Alla svar och resultat i studien, så kallade personuppgifter, kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Insamlade personuppgifter kommer att bevaras så länge de behövs för att nå målet med forskningsprojektet och därefter kommer de att förstöras.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Västerbotten.

Kodade uppgifter och prover för analys kan komma att skickas till samarbetande forskare inom och utanför EU/EES i samarbetsprojekt. Detta sker efter att respektive samarbetspartner uppvisat att de kan säkerställa en adekvat skyddsnivå som motsvarar det som gäller enligt EU:s dataskyddsförordning. Prover som skickas utomlands för analys förstörs eller återsänds till Sverige efter utförd analys.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, 1e.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig och ditt barn som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektets studiekoordinator.