Loading...

Frågor och svar

Frågor och svar2023-10-04T09:27:52+02:00
Det har kommit avföring på båda bindorna som följde med till barnets 1 mån- och 9 mån urinprov. Vad ska jag göra?2019-04-01T08:27:23+02:00

Skicka ett mail till info@northpop.se med din adress så skickar vi fler bindor.

Måste jag avbryta deltagandet i studien om jag missar en enkät eller en provtagning?2019-04-01T08:21:01+02:00

Inga provtagningar eller enkäter i NorthPop är obligatoriska. Provtagningar och enkäter kan därför hoppas över. Detta behöver inte meddelas oss.

Jag är med i en annan studie. Vilken studie går först om jag inte vill lämna prover till både den studien och NorthPop. Kan jag välja själv?2020-02-24T14:24:54+01:00

Eftersom NorthPop-studien är så stor, ska andra mindre studier prioriteras. Det går alldeles utmärkt att delta i både NorthPop och annan studie samtidigt och det bästa är förstås om ni kan lämna prover till båda studierna. Men ni bestämmer förstås detta helt själva. Vill ni delta i en annan mindre studie går det bra att ta en paus i NorthPop under tiden. Detta behöver ni i så fall inte meddela oss. 

Vad betyder ”pop” i NorthPop?2020-02-24T14:05:02+01:00

Det står för population, det vill säga befolkning. NorthPop  är en studie av befolkningen (barnen) i Västerbotten.

Vad får jag och min familj ut av detta?2020-02-24T14:23:36+01:00

Ert deltagande i NorthPop är av stort värde för barns framtida hälsa i Västerbotten. Med er hjälp hoppas vi kunna ta fram ny kunskap om vilka faktorer som faktiskt påverkar barns hälsa. Detta kan leda till nya sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom och kanske också till ett förändrat sätt att bedriva barnhälsovård.

Om något resultat vid något test skulle visa sig vara avvikande kommer vi att följa upp detta efter kontakt med er. Detta ersätter inte vanliga BVC-kontroller.

Vi erbjuder även ett allergitest vid 1,5 års och 7 års ålder och resultaten av dessa kommer ni att få ta del av.

De familjer som deltar får även tillgång till enkla och näringsrika recept framtagna av en dietistgastronom.

Finns det några risker?2016-04-05T17:02:16+02:00

Vi förväntar oss inga särskilda risker. Innan eventuell blodprovstagning bedövas barnets hud med bedövningskräm för att minimera obehaget, och provet tas av en van forskningssjuksköterska. Pricktest på huden när barnet fyllt 7 år innebär endast ett minimalt obehag.

Det ser tidskrävande ut. Vad gör ni för att underlätta för mig och min familj?2016-06-07T16:32:24+02:00

Vi försöker hålla webbenkäterna så korta som möjligt. Vi har också försökt minimera provtagning genom att genomföra denna i samband med vanliga rutinkontroller på MVC och BVC. Vi skickar ut påminnelser innan varje provtagning via sms, och vi tillhandahåller färdigpackat provtagningsmaterial. Allt för att det ska kännas så enkelt och lätt som möjligt!

Varför frågar ni bara de som kommer på rutinultraljud? Vill ni inte ha med alla blivande föräldrar?2023-09-27T14:26:42+02:00

Vi vill bjuda in alla blivande föräldrar. Eftersom i princip alla blivande mammor genomgår rutinultraljud så är det av praktiska skäl som vi passar på att bjuda in familjen till studien i samband med detta. Om du inte fått en inbjudan men är gravid är du välkommen att delta med din partner förutsatt att du inte passerat graviditetsvecka 25. 

Jag har redan gjort mitt rutinultraljud men vill vara med. Jag föder barn om tre veckor. Kan jag vara med?2023-10-04T09:28:03+02:00

Det finns möjlighet att gå med i studien fram till graviditetsvecka 25, hör av dig till vår studiepersonal om det stämmer in på dig och du vill gå med.

Jag/vi har nyligen fått barn. Kan vi gå med i studien?2016-11-17T13:38:52+01:00

Nej, tyvärr inte eftersom vi då skulle missa viktig information från graviditeten. Hör gärna av er vid nästa graviditet!

Läser ni mina journaler?2023-10-04T09:28:03+02:00

Vi kommer att hämta hälsorelaterade uppgifter från journalsystem och register för att kunna analysera faktorer som påverkar barnets hälsa. Av informationsbroschyr som alla blivande föräldrar får hemskickad innan sitt rutinultraljud samt på vår hemsida www.northpop.se framgår vilken typ av uppgifter som kommer att inhämtas. För all personal inom NorthPop gäller sekretess och tystnadsplikt enligt Offentlighets- och Sekretesslagen OSL (2009:400).

Hur kan jag vara säker på att känsliga personuppgifter inte sprids?2023-10-04T09:28:03+02:00

Alla svar och resultat i studien, så kallade personuppgifter, kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Insamlade personuppgifter kommer att bevaras så länge de behövs för att nå målet med forskningsprojektet och därefter kommer de att förstöras.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Västerbotten.

Kodade uppgifter och prover för analys kan komma att skickas till samarbetande forskare inom och utanför EU/EES i samarbetsprojekt. Detta sker efter att respektive samarbetspartner uppvisat att de kan säkerställa en adekvat skyddsnivå som motsvarar det som gäller enligt EU:s dataskyddsförordning. Prover som skickas utomlands för analys förstörs eller återsänds till Sverige efter utförd analys.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, 1e.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig och ditt barn som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektets studiekoordinator.

Hur hanteras proverna?2020-02-24T14:13:45+01:00

Insamlade prover kommer att förvaras frysta i en biobank placerad vid Norrlands universitetssjukhus. Proverna sparas i kodad form och kodnyckeln förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Proverna får endast användas för de ändamål som godkänts av etikprövningsmyndigheten.

Får vi ta del av våra provsvar?2023-10-04T09:28:02+02:00

Vi kommer inte rutinmässigt att skicka ut provsvar om resultaten är normala.  Provsvaren kommer att gås igenom av en studieläkare och om bedömningen är att ett avvikande provsvar behöver följas upp, kommer ni att kontaktas. Om ni önskar få svar på provsvar som inte är avvikande så kan ni höra av er till studiepersonalen men vi vill poängtera att vi av praktiska skäl inte kommer att analysera proverna direkt efter provtagningen utan det kan för vissa analyser dröja upp till flera år innan proverna analyseras. Ni kommer dock att få svar på vad allergitesten visade vid 1,5 och 7 års ålder.

Hur snabbt analyserar ni proverna?2020-02-24T14:16:36+01:00

Vi kan av praktiska skäl inte analysera proverna direkt efter provtagningen, utan det kan för vissa analyser dröja upp till flera år innan proverna analyseras. Proverna förvaras frysta i en biobank vid Norrlands universitetssjukhus.

Om ni hittar något avvikande i våra provsvar – vad händer då?2016-06-07T16:40:28+02:00

Provsvaren gås igenom av studieläkare och om bedömningen är att ett avvikande provsvar behöver följas upp kommer ni att kontaktas.

Vad händer om vi går med men flyttar från Västerbotten innan barnet är 7 år?2016-06-07T16:34:05+02:00

Ni är ändå välkomna att vara med i studien. Vi kommer att skicka webbenkäter till er även om ni har flyttat från Västerbotten, men vi kommer inte att förvänta oss att ni kan delta i provtagningar.

Kan mina/våra uppgifter och prover användas för andra syften än de jag samtyckt till?2020-02-24T14:21:20+01:00

Insamlade uppgifter och prover kommer endast att användas till den beskrivna forskningen som ni samtyckt till och som godkänts av etikprövningsmyndigheten. Insamlade uppgifter och prover kan komma att användas för annan hälsorelaterad forskning i framtiden, men i så fall görs ny etisk prövning. Det är etikprövningsmyndigheten som bedömer om ni behöver kontaktas igen för att lämna nytt samtycke till att delta i sådana forskningsprojekt. Vi kommer inte att lämna ut prover eller data för andra syften än de som godkänts.

Hur går ett navelsträngsprov till?2020-02-24T14:22:06+01:00

Provet tas från navelsträngen efter barnet har fötts och innan navelsträngen är klippt, vilket är helt smärtfritt för både barn och mor. Navelsträngen går mellan moderkakan och barnet, och det är barnmorskan eller undersköterskan som är med på er förlossning som tar dessa prover för NorthPop.

10 ml navelsträngsblod låter mycket – hur mycket blod innehåller navelsträngen egentligen?2016-06-08T09:03:07+02:00

Moderkakan och navelsträngen innehåller över 100 ml av barnets blod och den allra största delen av detta blod går till barnet eftersom man väntar några minuter med att klämma av navelsträngen.

Hur gör jag om jag/vi vill avbryta deltagande i studien?2023-10-04T09:28:03+02:00

Det finns två alternativ för att avbryta sitt deltagande:
1. I början av varje enkät ställs frågan om fortsatt deltagande i studien eller om man önskar avbryta.
2. Om ni vill avbryta ert deltagande utan att behöva invänta nästa enkät, hör av er till vår studiepersonal via tel: 072-245 45 57 (studiekoordinator), E-post: info@northpop.se eller kontaktformulär på northpop.se/kontakt

Tänk på att både mamma och pappa/partner behöver avbryta sitt deltagande var för sig för att undvika att fler sms-påminnelser skickas ut.

Till toppen