Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting. All forskning som genomförs i studien är godkänd av en etikprövningsnämnd.

 

Varför Northpop-studien?

Vårt mål är friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar. Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under graviditet och barndom. För att förstå hur tidiga riskfaktorer påverkar senare hälsa behöver vi följa barnen under hela uppväxten.

 

Vad kommer att undersökas?

Vi avser att undersöka blivande föräldrars hälsa och livsstil under graviditeten, samt hur barnet efter födelse och under uppväxt påverkas av läkemedel, matvanor och miljö. Vi studerar också betydelsen av de bakterier som alltid finns i mun och tarm, och som är viktiga för att immunförsvaret, ämnesomsättningen och kroppen i övrigt ska utvecklas normalt. Vi är också intresserade av ärftliga faktorer.

Kompletterande information relaterad till mammans, partnerns och barnets hälsa och levnadsförhållanden kommer att samlas in. All insamling är godkänd av en etikprövningsnämnd och inga deltagare kommer att kunna identifieras i publicerade forskningsresultat. Uppgifter hämtas från journaler för mor, partner och barn från sjukhus, tandvård, mödravårdscentral, barnavårdscentral, elevhälsan samt från nationella kvalitetsregister (Graviditetsregistret, Svenskt neonatalt kvalitetsregister, barnhälsovårdens- och elevhälsans kvalitetsregister) vid Statistiska Centralbyrån (folkbokföringsuppgifter samt uppgifter om bland annat utbildning och sysselsättning) och Socialstyrelsen (Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsens patientregister och Läkemedelsregistret).

 

Hur går studien till?

Vi följer ditt barns utveckling från mammas mage fram till 7 års ålder. Därefter kan ytterligare uppföljningar bli aktuella om etikprövningsnämnden godkänner det. När barnen fyller 18 väljer de själva om de önskar fortsätta i eventuella uppföljande studier.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Om du avbryter ditt deltagande kommer detta givetvis inte på något sätt att påverka din eller ditt barns framtida behandling eller omhändertagande inom hälso- och sjukvården.

 

Vad vi ber mamman göra

Du får vid olika tillfällen besvara frågeformulär via webben som gäller din och barnets hälsa, sjukdom, matvanor och levnadsvanor. Frågeformulären rör även barnets utveckling och beteende. Under graviditeten får du besvara tre frågeformulär. Vid RUL ber vi dig lämna ett urinprov och en extra mängd blod (10 ml) lämnas i samband med det rutinmässiga blodprovet i graviditetsvecka 28 på mödravårdscentralen. I dessa prover kommer vi att undersöka markörer för kost och miljöfaktorer som kan påverka barnet under graviditeten. Sedan får du frågeformulär när barnet är 4 månader, 9 månader, 18 månader, 3 år och 7 år. En månad efter förlossningen önskar vi att du lämnar ett bröstmjölksprov (20 ml) och ett urinprov (10 ml) som tas samma dag för att undersöka bakteriesammansättning och miljöfaktorer. All provinsamling är frivillig, men av stor vikt för den fortsatta studien.

 

Vad vi ber partnern göra

Under din partners graviditet får du besvara tre frågeformulär via webben som gäller hälsa, sjukdom, matvanor och levnadsvanor i övrigt. Du ombeds även tillsammans med din partner fylla i de frågeformulär som gäller barnets utveckling och hälsa.

 

Olika sätt att fylla i frågeformulär

Frågeformulären kan fyllas i med hjälp av dator, surfplatta eller mobil.

 

Prover och undersökningar av barnet

Efter förlossningen tas ett blodprov (10 ml, motsvarande cirka 2 teskedar) från navelsträngen. Detta är helt smärtfritt för mamma och barn och görs i samband med att andra rutinprover tas från navelsträngen.

I detta blodprov kommer vi att undersöka markörer för miljöfaktorer som kan ha påverkat barnet under graviditeten. Vi kommer även att undersöka variationer i specifika gener som är kopplade till risken att utveckla de sjukdomar som studeras.

Saliv- och avföringsprover samlas in från barnet innan hemgång från BB och vid 1, 9 och 18 månader samt vid 3 och 7 års ålder. Urinprov samlas in från barnet vid 1 och 9 månader. I dessa prover kommer vi att undersöka hur immunsystemet och bakteriesammansättningen utvecklas (saliv och avföring), samt kostfaktorer (urin). Personal på förlossningen eller BB kan visa hur provtagningen utförs om ni önskar innan hemgång från BB. Denna information finns även att hitta på Northpops hemsida.

Resterande prover när barnet blir äldre tas i hemmet av er föräldrar och lämnas in på barnavårdscentralen i samband med rutinbesöken där. Ni får en liten kylväska, färdigpackad med material för provtagning och proverna går att frysas i hemmet i väntan på att ni ska till BVC.

Uppgifter om omgivningsfaktorer samt barnets kost, hälsa, tillväxt och utveckling samlas in via frågeformulär som föräldern fyller i.

För att se om barnet utvecklar allergisk sjukdom kommer ni att erbjudas att lämna ett frivilligt blodprov som tas på barnet vid 18 månader och 7 års ålder. Vid 7 års ålder erbjuds ni ett ”pricktest” som utförs på huden. Med dessa undersökningar kommer vi att undersöka om barnet reagerar mot vanliga allergiframkallande ämnen. En del av barnen erbjuds att mäta hur mycket de rör på sig under några kortare perioder med en sorts stegräknare.

 

Hantering av prover

Insamlade prover kommer att förvaras frysta i en biobank placerad vid Norrlands universitetssjukhus. Proverna sparas i kodad form och kodnyckeln förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Proverna får endast användas för de ändamål som godkänts av etikprövningsnämnden.

 

Hantering av personuppgifter och sekretess

Alla svar och resultat i studien, så kallade personuppgifter, kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Insamlade personuppgifter kommer att bevaras så länge de behövs för att nå målet med forskningsprojektet och därefter kommer de att förstöras. Prover och kodade uppgifter och prover för analys kan komma att skickas till samarbetande forskare inom och utanför EU/EES i samarbetsprojekt. Detta sker efter att respektive samarbetspartner uppvisat att de innehar integritetsskydd som motsvarar det som gäller enligt svensk Personuppgiftslag (SFS 1998:204).

 

Forskningsetisk prövning

Den regionala etikprövningsnämnden har granskat och godkänt detta projekt. Sparade prover och data kan komma att användas för annan hälsorelaterad forskning och i sådant fall kommer en ny etisk prövning att göras. Den regionala etikprövningsnämnden bedömer om ni behöver kontaktas igen, för att lämna ett nytt samtycke i sådana forskningsprojekt. Som tidigare beskrivits är allt deltagande frivilligt.

 

Information om resultat och rätt till registerutdrag

Nyheter om studien och nya forskningsresultat kommer att presenteras på projektets hemsida www.northpop.se. Analysresultat kommer inte att lämnas ut rutinmässigt, utan publicering av resultat kommer att ske i vetenskapliga tidskrifter på ett sådant sätt att inga enskilda individer kan identifieras. Ifall vi upptäcker att något provsvar är avvikande, kommer studieläkare i varje enskilt fall att fatta beslut om eventuell utredning. Du kan enligt Personuppgiftslagen (1998:204) en gång per kalenderår skriftligen begära ett kostnadsfritt registerutdrag över de uppgifter som finns om dig och ditt barn, samt en översiktlig beskrivning om vilken forskning som gjorts. Enligt Personuppgiftslagen kan du även begära rättelse om någon uppgift skulle visa sig vara felaktig.

 

Finns det några risker?

Vi förväntar oss inga särskilda risker. Innan eventuell blodprovstagning bedövas barnets hud med bedövningskräm för att minimera obehaget, och provet tas av en van forskningssjuksköterska. Pricktest på huden när barnet fyllt 7 år innebär endast ett minimalt obehag.

 

Finns det några fördelar?

Det enskilda barnet kommer inte att ha några fördelar. I ett större perspektiv kommer undersökningen att ge viktig information om hur vi kan förebygga, diagnostisera och behandla astma, allergier, fetma, övervikt och beteendeproblem (t ex ADHD).

 

Försäkring och ersättning

Barnet är försäkrat via patientskadeförsäkringen på samma sätt som inom sjukvården. Studien medför inga extra kostnader för er. Reseersättning kan eventuellt bli aktuellt vid besök på forskningsmottagningen.

Här kan du ladda ner och läsa den broschyr som skickas ut till alla blivande föräldrar cirka två veckor innan det är dags för rutinultraljud på specialistmödravården:

Man sitter med ett spädbarn
Kvinna med iPad

Northpops tidslinje