Vi kan glatt meddela att 5 000 familjer nu är med i NorthPop-studien. Vi har därmed kommit halvvägs mot målet!

Under nuvarande omständigheter med Covid-19 är vi extra tacksamma för att deltagare fortsätter att se betydelsen av studien och är intresserade av att gå med. Detta intresse återspeglas också av att ett flertal familjer deltar med flera barn. Målet är att inkludera 10 000 familjer i studien.

”Det är roligt att så många vill vara med i NorthPop som nu är ett av Sveriges största forskningsprojekt om barnhälsa. Vi märker också en stor entusiasm hos de deltagande familjerna och även hos vårdpersonal och forskare. Om man hittar sätt att förebygga eller bättre behandla sjukdomarna vi studerar skulle det innebära stora hälsofördelar för barn, familjer och samhället i stort. Resultat från den här studien kan potentiellt få avsevärd genomslagskraft i befolkningen”, säger Richard Lundberg som är studiekoordinator i NorthPop.

NorthPop är ett stort samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Umeå Universitet där insamlade hälsodata bidrar till att lägga en stabil grund för forskning med syfte att hitta tidigare okända faktorer som kan minska risken för vanligen förekommande sjukdomar hos barn.
Vi samlar in svar på enkätfrågor samt blod-, urin-, saliv-, avförings- och bröstmjölksprov. Vi mäter också barnens fysiska aktivitet, ljusexponering och sömn för att studera eventuella samband med senare beteende, övervikt och andra hälsoutfall.

NorthPop startade i Umeå 2016. År 2019 inkluderades Skellefteå och vi hoppas att under det kommande året utvidga även till Lycksele. Därmed skulle vi få med alla tre förlossningssjukhusen i Västerbotten och på så vis få en unik möjlighet att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn i hela länet.

”Vår målsättning är att deltagarna ska representera hela befolkningen. Därför är vi jätteglada att nästan två tredjedelar av alla tillfrågade familjer i Umeå och Skellefteå områdena väljer att vara med” säger Magnus Domellöf, huvudansvarig för NorthPop.

”På så vis byggs ett unikt material för forskning som kan leda till ökad kunskap om både ärftliga och miljömässiga faktorer med betydelse för barns hälsa. Vår målsättning är att kunna erbjuda effektivare behandlingar för att förhindra insjuknande i vanligen förekommande sjukdomar hos barn och unga” säger Christina West, forskningsansvarig i NorthPop.

Vi vill åter igen säga ett STORT TACK till alla våra deltagare!